Home / فرهنگ و هنر / فقط لازم است موانع را از سر راه برداریم
فقط لازم است موانع را از سر راه برداریم

فقط لازم است موانع را از سر راه برداریم

بد بختی ابداع توست
دمی که شادی و شعف برای تو حاصل میشود
در همان دم
محبوب کل هستی  میشوی
انسان غمگین از هستی  جدا می ماند ،
غم و اندوه مانع می تراشد ،
زندان می شود ،
شادی و شعف چیزی نیست جز ذوب شدن ، ملحق شدن یا محو شدن در تمامیت
آدم خودخوان اسیر رنج است ، در جهنم سر می کند .
فقط ریائی از خود خواهی است که بهشت برای شما ارمغان می آورد

به سلک سالکان در آمدن
یعنی به طور بنیادی و اساسی
رها شدن از خود خواهی
شعف به طور طبیعی رخ می دهد
و شخصی محبوب هستی می شود ،
بدون هیچ تلاش و کوششی
این توفیق حق تولد ماست
اما برای رسیدن به آن باید مقولات کاذب را کنار گذاشت و تا با واقعیت همنوا شد .

تجربه شعف
نیاز به شجاعت دارد و بس .
عمگینان همیشه ترسو هستند ،
به همین دلیل ساده است
که نمیتوانند از چیزهای کاذب دست بکشند .
آویزان به چیزهای کاذبند – به نفس
نه تنها به نفس که به عم و اندوه خودشان هم آویزانند .
قادر نیستند از بدبختی خود کناره بگیرند .
یک قانون اساسی را به یاد داشته باشید : بدبختی به تو آویزان نمی شود ،
علاقمند به نیست
بدبختی ابداع شخص توست .
تو به سیاه روزی آویزانی
وی این تو را در زندان محبوس میکند ، در جهنم نگهت می دارد .
شجاعت یعنی
دور افکندن چیزهای زشت ، چیزهای کاذب .
دور افکندن همه چیزهائی که باعث درد و مرارت هستند .
آری ، رنج و مرارت لازم هم وجود دارد
اما این کاملا پدیده ای متفاوت است .
رنج ضروری
آن است که شخص باید از خلال آن بگذرد
اگر بخواهد به اوج برسد ،
باید از تپه بالا رفت
که زحمتی ضروری است
اما به زحمتش می ارزد ، در واقع عین شادی است .
مردم به سیه روزی های غیر ضروری آویزانند
که مطلقا مورد احتیاج نیست
این سیه روزی ها کمک به رشد شما نمی کنند – مانع شما هستند
اما برای دور افکندن آن پا به شجاعت نیاز است .
چرا به شجاعت نیاز است ؟
ویرا روی این غم ها حساب باز کرده ایم .
شخص نامراد و سیه روز
از طریق سیه روزی خود کسب توجه می کند ،
همدردی جلب میکند ،
ترحم گدائی میکند .
هر قدر از مردم همدردی ،
توجه ، لطف ، ترحم جلب می کند
به مان اندازه به سیه روزی خود متکی می شود .
می داند که فقط از طریق سیه روزی است
که کانون توجه همکان شده
و این نفس او را ارضا میکند .
اما از سوی دیگر لی لی به لالای سیه روزی اش می گذارد
زخمش را ترو تازه تگه ، می دارد
نمی گذارد زخمش التیام پذیرد

به شجاعتی صرف نیاز است برای خلاصث از این مخمصه
برای آنکه همدردی غیر از عشق است ،
برای آنکه ترحم غیر از عشق است .
جلب توجه به دلایل ناموجه
باعث اغنا شما نمی شود
و توجه به شما چه می دهد ؟
صرفا به نفس شما خوراک می رساند ،
که بار شما را سنگین تر میکند و بس.
زیر سنگینی آن از پا در می آیید ،
زیر سنگینی آن از هم می پاشید .
شجاعت را جمع و جور کن تا بتوانی همه این ها را دور بریزی
و لحظه ای که موفق به دور افکند آن ها شدی
بلافاصله شعف رخ می نماید
چون که شعف طبیعت ماست ،
لازم به ابداع آن نیست  ،همیشه هست ، فقط لازم است موانع را از سر راه برداریم .
آچاریا ، فیلسوف معاصر هندی
کوتاه شده   م . علمی

دیدگاه خود را بیان کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Please Add the Values

Scroll To Top